Förord

Under sommaren 2021 sänds Den fördolda världen, en podd vars bärande ämne utgörs av den kristna mystiken. Genom personliga samtal kring mystik litteratur vill vi bidra med nya ingångar och ökad kunskap till denna tradition, som ofta varit svåråtkomlig och missförstådd. De böcker vi samtalar om utgörs av den mystika traditionens klassiker, och för att verkligen göra innehållet rättvisa gör vi flera avsnitt om varje bok.

Målet för samtalen är att från ett inifrånperspektiv beröra böckernas mystika centrum och bidrag till traditionen som helhet, samt hjälpa lyssnaren att rikta sin blick mot den inre horisont där mysteriet kan börja urskiljas. Metoden utgörs av det gemensamma delandet av personlig erfarenhet och reflektion, i ljuset av varje boks egna uttryckssätt. Personliga perspektiv kombineras med, och sammanflätas med en strävan att uppfatta och utlägga författarnas röster.

I det första avsnittet om varje bok brukar vi presentera författaren och kanske något om dennes tid och ärende, något om översättningar och särskilt de svenska översättare som gjort böckerna tillgängliga för oss. Vid sidan om biografiska detaljer kan samtalet också redan i de första avsnitten gå in på bärande tankar och drag, som kan vara viktiga att ta med sig för att förstå kommande avsnitt. I det sista avsnittet om varje bok brukar oftast något sägas om praktik. Praktik som författaren själv påbjuder, eller de samtalande utifrån bokens inriktning uppfattar att man skulle kunna föreslå som praktik, för att närma sig den fördolda värld som alla böcker är en inbjudan att instiga i.

Om du vill komma i kontakt med redaktionen är du välkommen att kontakta oss.